Tak málo stačí a odměna Vás nemine! Vyplňte se svým obchodním zástupcem registrační formulář a získávejte odměny z letáku TOPAS dárků.

Pravidla TOPAS PRÉMIOVÉHO PROGRAMU pro rok 2019

I. Základní pojmy

 1. Stanovy – dokument obsahující podmínky TOPAS PRÉMIOVÉHO PROGRAMU, který stanovuje okolnosti a podmínky pro registrovaného účastníka a operátora. Operátor si vyhrazuje právo při současném informování registrovaného účastníka stanovy měnit. Změny budou oznámeny na internetových stránkách PAS 48 hodin před počátkem jejich platnosti.
 2. Registrovaný účastník – zákazník, který zadáním údajů do registračního formuláře a odesláním na adresu operátora souhlasí se stanovami a přijímá je.
 3. Operátor – operátorem systému PAS PRÉMIOVÝ PROGRAM je PAS, s. r. o. dále jen „organizátor“ nebo „PAS“; tato firma je také zároveň organizátorem TOPAS PRÉMIOVÉHO PROGRAMU.
 4. Účet registrovaného účastníka – aplikace evidující počet získaných bodů uložený v databázi TOPAS PRÉMIOVÝ PROGRAM.

II. Podmínky pro používání TOPAS PRÉMIOVÉHO PROGRAMU

TOPAS PRÉMIOVÝ PROGRAM může využívat každá organizace zastoupená osobou, která vyplnila registrační formulář, akceptovala podmínky a zastupující osoba je starší 18 let.

 1. Každý zákazník může být registrován pouze jednou.
 2. Členy TOPAS PRÉMIOVÉHO PROGRAMU nemohou být zaměstnanci PAS, ani jejich rodinní příslušníci.
 3. Pro registraci do TOPAS PRÉMIOVÉHO PROGRAMU je způsobilá pouze fyzická či právnická osoba, která má bydliště či sídlo na území ČR a odebírá zboží ze sortimentu PAS. Registrovaným účastníkem je vždy fyzická či právnická osoba, tzn. že přihlašovatel o registraci informuje vedení své společnosti.

Účastníkem programu TOPAS nemohou být podnikatelské subjekty v konkurenční povaze vůči společnosti organizátora a provozovatelé obchodních řetězců, včetně maloobchodních jednotek, které prodávají také kancelářské a školní potřeby.

III. Přihláška do TOPAS PRÉMIOVÝ PROGRAM

 1. Ti uživatelé, kteří ještě nejsou registrováni v PAS PRÉMIOVÉM PROGRAMU a kteří o přihlášení požádají buď registračním formulářem zaslaným na adresu organizátora (PAS, s. r. o., Ke Stadionu 856/20, Praha 9), faxem na číslo 286 006 810, nebo e-mailem na adrese prodej@pas.cz, se mohou zaregistrovat do systému.
 2. O případných změnách údajů zadaných registrovaným účastníkem do registračního formuláře musí účastník informovat organizátora PAS, s.r.o. bez odkladu písemnou formou na adresu organizátora (PAS, s. r. o., Ke Stadionu 856/20, Praha 9), faxem na číslo 286 006 810, e-mailem na adrese prodej@pas.cz.

IV. Sbírání bodů a odměny

 1. Registrovaný účastník může zadat dotaz na aktuální zůstatek svých bodů a související údaje např. kontrolu kdy a kolik bodů bylo odečteno na splacení odměny, na e-mailové adrese prodej@pas.cz. Společnost PAS sama automaticky registrovaného účastníka o stavu bodů neinformuje.
 2. Body na účtu registrovaného účastníka jsou přičítány na základě nákupu zboží PAS v období od 1.1.2019 do 30.11.2019 a jeho následném zaplacení na účet organizátora podle vzorce 200 Kč bez DPH = 1 bod (organizátor má právo tento poměr změnit), zákazníkovi, který není spotřebitelem ve smyslu definice § 52 odst. 3 Občanského zákoníku, tedy jedná-li se o zákazníka, který jedná při uzavírání a plnění smlouvy v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti jsou přičítány body podle vzorce 300 Kč bez DPH = 1 bod (organizátor má právo tento poměr změnit). Hodnota nákupu je vždy uvažována bez DPH. Body za nákup v období od 1.12.2019 do 31.12.2019 budou převedeny do roku 2020.
 3. Registrovaný účastník má právo na výběr TOPAS dárků, až do výše zůstatku nasbíraných bodů na účtu. Zvolený dárek lze objednat písemně na formuláři (k dispozici na webové stránce www.pas.cz) na faxovém čísle 286 006 810, na e-mailové adrese prodej@pas.cz, nebo na adrese PAS, s.r.o., Ke Stadionu 856/20, Praha 9. Dárek bude doručen prostřednictvím zaměstnance spol. PAS nejpozději do 14 dnů od objednání.
 4. Registrovaný účastník má možnost objednávat dárky v průběhu celého roku 2019, nejpozději však do 13.12.2019.  Pokud takto registrovaný účastník neučiní, prémiové body na jeho bodovém účtu propadají bez náhrady.
 5. Registrovaný účastník ztrácí nárok na získání dárku, pokud během daného období nebude hradit daňové doklady ve lhůtě splatnosti.
 6. Neobjedná-li registrovaný u společnosti PAS déle než 6 měsícům ztrácí nárok na výběr dárku za nasbírané body na účtu a zároveň zaniká jeho účast v TOPAS PRÉMIOVÝ PROGRAM

Operátor si vyhrazuje právo pořádat mimořádné akce (např. soutěže) a v jejich rámci přidávat na účty registrovaných účastníků více bodů, než odpovídá dosaženým nákupům. Dále pak měnit nabídku dárků bez náhrady.

V. Zpracování, uložení, šíření a ochrana dat registrovaného účastníka

 1. TOPAS PRÉMIOVÝ PROGRAM obsahuje výlučně data registrovaného účastníka.
 2. Registrací dává účastník souhlas, aby operátor použil data pro potřebné úkony průzkumu trhu, výkonu a přímo související obchodní činnosti, pro marketing a korespondenci. Tyto činnosti jsou v souladu se všemi současnými zákonnými předpisy týkajícími se ochrany dat.

VI. Vyřizování stížností a informace

 1. Operátor nepřijímá odpovědnost za škody způsobené tím, že registrovaný účastník zašle se zpožděním změny v údajích zadaných při registraci. Operátor také nepřijímá odpovědnost za škody vzniklé tím, že registrovaný účastník pravidelně nekontroluje svá data.
 2. Pro informace o fungování programu nebo o účtech s body se může účastník obrátit na společnost PAS v pracovní dny od 8:30 do 16:30 hodin na telefonním čísle 286 006 810 nebo písemně na adresu PAS, s. r. o., Ke Stadionu 856/20, Praha 9, nebo e mailem na adresu prodej@pas.cz.

VII. Způsob kontaktu

 1. Operátor pošle informace na poslední adresu udanou registrovaným účastníkem, popřípadě na poslední známou elektronickou adresu.

VIII. Ostatní podmínky TOPAS PRÉMIOVÉHO PROGRAMU

 1. Operátor je oprávněn – nad ostatní ustanovení členských stanov – ihned odstoupit od smlouvy bez náhrady registrovanému účastníkovi v případě, že registrovaný účastník používá služby nezákonně nebo v rozporu s těmito pravidly, stejně tak nemusí provést dobití bodů, pokud zakoupené zboží nebylo uhrazeno na účet organizátora včas dle splatnosti uvedené na daňovém dokladu.
 2. Prostřednictvím TOPAS PRÉMIOVÉHO PROGRAMU poskytuje PAS registrovanému účastníkovi bezplatnou jednostrannou službu. Operátor má jednostranné právo kdykoli změnit vlastnosti, podmínky a partnery nebo ukončit systém TOPAS PRÉMIOVÝ PROGRAM. Změny nemohou působit zpětně, a proto nemohou ovlivnit počet bodů shromážděných registrovaným účastníkem do tohoto data. Upozornění na ukončení činnosti bude uvedeno na webové stránce.
 3. Registrovaný účastník programu je povinen převzetí odměny potvrdit na předávacím protokolu/daňovém dokladu.
 4. Organizátor neodpovídá za neplnění povinnosti registrovaných účastníků podle zák. č. 586/1992 Sb. a zák. č. 235/2004 Sb.

Další informace o programu TOPAS PRÉMIOVÝ PROGRAM budou uvedeny na www.pas.cz v sekci TOPAS a na propagačních materiálech průběžně zasílaných registrovaným účastníkům.

Platnost: od 1.1.2019