Tento e-shop využívá cookies

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Některé z nich jsou nezbytné, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit tento web a váš uživatelský zážitek. Souhlasíte s používáním všech cookies?

Cookies nastavení

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat nastavení cookies níže.

Všeobecné obchodní podmínky


společnosti PAS, s.r.o.
IČ: 61457493, se sídlem Ke Stadionu 856/20, 196 00 Praha 9
Společnost zapsaná Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 27926
platné od 1.1.2018

 

1.         Úvodní ustanovení

1.1.        Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) určují podle § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“), část obsahu kupních smluv, kterými PAS, s.r.o., IČ 61457493, jako Prodávající, prodává Kupujícímu kancelářské a školní zboží.

1.2.        Těmto Podmínkám podléhají veškeré dodávky zboží prodávaného Prodávajícím Kupujícímu na základě přijatých objednávek i jinak uzavřených kupních smluv. Tyto podmínky jsou nedílnou součástí těchto smluv. Odchylná ujednání v písemně uzavřené kupní smlouvě mají před zněním těchto Podmínek přednost.

2.         Návrh na uzavření smlouvy

2.1.        Návrh na uzavření smlouvy učiněný Kupujícím (dále jen „Objednávka“) je považován za závazný, je-li učiněn telefonicky, mailem nebo písemně a Prodávající jej akceptuje zpravidla stejným způsobem, jakým byl učiněn.

2.2.        Kupující je oprávněn smlouvu uzavřenou na základě akceptované Objednávky zrušit zaplacením odstupného ve výši 100% kupní ceny zboží uvedeného v Objednávce.

3.         Zboží

3.1.        Prodávající nabízí a prodává zboží tak, jak je uvedeno v Katalogu Prodávajícího nebo v internetovém obchodě Prodávajícího. Zboží je oddáváno v obvyklé kvalitě podle platných norem a výrobních tolerancí od dodavatelů/výrobců Prodávajícího.

4.         Cena

4.1.        Nejsou-li ceny sjednány jinak, prodává Prodávající za ceny uvedené ve svém Katalogu Kancelářských potřeb nebo v internetovém obchodě Prodávajícího.

4.2.        Cena za dopravu není součástí prodejních cen Prodávajícího a bude Kupujícímu účtována dle aktuálního platného ceníku dopravce Prodávajícího.

4.3.        Doprava po celé České republice je zdarma, pokud objednávka Kupujícího převýší částku 1.990,- Kč bez DPH. V opačném případě je Kupujícímu účtováno dopravné od 119,- Kč.

4.4.        Všechny ceny Prodávajícího jsou uváděny bez DPH. DPH je k ceně připočtena v souladu s platnými a účinnými právními předpisy.

5.         Platba

5.1.        Pro placení kupní ceny jsou rozhodující platební podmínky, která jsou dohodnuty při každé dodávce. Kupující je povinen uhradit kupní cenu zboží bezhotovostním převodem na účet Prodávajícího nebo hotově při předání zboží. Na e-shopu a při osobním odběru na adrese Prodávajícího lze platit i kartou. Cena je splatná do data uvedeného na daňovém dokladu vystaveném Prodávajícím. Standardní doba splatnosti je 14 dní. Po individuálním jednání má Kupující možnost prodloužené splatnosti faktur nebo souhrnné měsíční fakturace.

5.2.        V případě prodlení se zaplacením za odebrané zboží a služby více než 14 dní je Kupující automaticky převeden na platbu v hotovosti.

5.3.        Cena je zaplacena okamžikem připsání částky na účet Prodávajícího se správným variabilním symbolem. Není-li variabilní symbol uveden nebo je uveden chybně, příslušná dodávka nemusí být považována za řádně uhrazenou.

5.4.        Pro případ, že nebude kupní cena řádně a včas zaplacena, může Prodávající po Kupujícím požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení platby. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Prodávajícího práva na náhradu vzniklé újmy.

6.         Dodávka, přejímka a vrácení zboží

6.1.        Prodávající je povinen zboží dodat řádně a včas. Dodávka je uskutečněna včas, dojde-li k plnění v průběhu dohodnuté dodací lhůty. Kupující je povinen poskytnout při dodání zboží Prodávajícímu patřičnou součinnost. Obvyklým časem dodání, pokud není dohodnuto jinak, je pracovní den od 8.00 do 16.00 hod. Dodávka je splněna dodáním na ujednané místo určení.

6.2.    Kupující je povinen zboží převzít a zaplati kupní cenu v souladu s ujednanými platebním podmínkami. V případě prodlení Kupujícího s převzetím zboží odpovídá Kupující za vzniklou újmu a Prodávající je oprávněn zboží na nebezpečí a náklady kupujícího uskladnit, a to ve svém skladu. V případě, že Kupující je v prodlení s převzetím zboží po dobu delší než 2 dny od dohodnutého termínu převzetí zboží, účtuje Prodávající Kupujícímu manipulační a skladovací poplatek za skladování ve výši 2% z ceny zboží bez DPH.

6.3.    Je-li požadováno opětovné doručení zásilky z důvodu na straně Kupujícího, je Prodávající oprávněn naúčtovat přepravní náklady vzniklé tímto opakovaným doručením.

6.4.    Kupující má právo vrátit nepoužité zboží, s výjimkou zboží vyrobeného pro něj na zakázku nebo na základě jeho zadání zvlášť upraveného, do 10 pracovních dnů ode dne dodání zboží v případě papíru a kancelářských potřeb, do 3 dnů v případě nápojů, občerstvení, drogerie a kancelářské techniky. Toto zboží musí být v původním obalu a nepoškozené. Právo takto odstoupit od kupní smlouvy musí Kupující uplatnit nejpozději poslední den stanovené lhůty.

6.5.      V případě, že zákazník vrací z jeho strany chybně objednané zboží a jedná se o nekatalogové položky, položky objednané přímo pro Kupujícího na základě písemné objednávky nebo položky objednané ve větším množství, než jsou standardní zásoby Prodávajícího, je Prodávající při tomto odstoupení od kupní smlouvy oprávněn účtovat manipulační poplatek ve výši 300,- Kč bez DPH, kterým se pokryjí náklady Prodávajícího na manipulaci se zbožím – vyzvednutí, převzetí, kontrola a zaklizení zboží

​6.6.      V případě, že Kupující chybně objednal zboží a toto zboží vrací a není spotřebitelem ve smyslu definice § 52 odst. 3 Občanského zákoníku, tedy jedná-li se o Kupujícího, který jedná při uzavírání a plnění smlouvy v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a nejedná se o nekatalogové položky, položky objednané přímo pro Kupujícího  na základě písemné objednávky nebo položky objednané ve větším množství než jsou standardní zásoby Prodávajícího, je Prodávající při tomto odstoupení od kupní smlouvy a vrácení zboží zpět na sklad Prodávajícího oprávněn účtovat manipulační poplatek ve výši 150,- Kč bez DPH. V případě, že bude Prodávající toto zboží vracet zpět dodavateli, je oprávněn účtovat dopravné/poštovné a manipulační poplatek ve výši 300,- Kč bez DPH.

6.7.    Kupující, který je spotřebitelem ve smyslu definice § 52 odst.3 Občanského zákoníku, má právo, bez ohledu na druh dodávaného zboží, od smlouvy odstoupit do 14 dnů ode dne dodání zboží, pokud byla smlouva sjednána pomocí prostředků komunikace na dálku (telefonicky, e-mailem, e-shopem). Právo odstoupit od smlouvy nemá zákazník v případě zboží vyrobeného pro něj na zakázku nebo na základě jeho zadání zvlášť upraveného, podléhá-li rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání. Uplatnění odstoupení od smlouvy musí Kupující Prodávajícímu sdělit písemně ve lhůtě 10 pracovních dnů v případě papíru a kancelářských potřeb, do 3 dnů v případě nápojů, občerstvení, drogerie a kancelářské techniky. Kupující je povinen při vrácení zboží vrátit i obal zboží, porušený pouze v rozsahu vybalení zboží a jeho prohlédnutí.

7.         Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody na zboží

7.1.        Nebezpečí škody na zboží přechází z Prodávajícího na Kupujícího fyzickým dodáním na ujednané místo určení.

7.2.        Zabezpečuje-li dopravu dle písemné dohody Kupující, přechází nebezpečí škody na zboží na Kupujícího v okamžiku, kdy je mu umožněno nakládat se zbožím nebo předáním prvnímu dopravci.

7.3.        Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího zaplacením 100% kupní ceny Prodávajícímu.

8.         Reklamace a odpovědnost za škodu

8.1.        Postup při vyřizování reklamace se řídí zákonem č. 634/1992 Sb. O ochraně spotřebitele.

8.2.        Kupující je povinen při převzetí zboží zkontrolovat nepoškození přepravních obalů a prohlédnout zboží. V případě poškození obalu zboží je Kupující povinen toto uvést do přepravního listu. Toto se týká dodání zboží prostřednictvím
přepravní služby. Pokud zboží zákazníkovi doveze řidič společnosti PAS, s.r.o., je Kupující povinen nesrovnalosti v dodávce uvést do reklamačního protokolu. Nesprávné množství a zjevné vady zboží při dodávce je Kupující povinen reklamovat písemně ihned, nejpozději však do 3 pracovních dnů od převzetí zboží. K reklamaci se doporučuje použít předepsaný formulář společnosti PAS, s.r.o., jehož vyplněním jsou poskytnuty všechny potřebné údaje pro vyřízení reklamace. V případě dodávky vadné služby, nesouladu mezi zbožím objednaným a dodaným postupuje Kupující stejným způsobem.

8.3.     Zákazník může požádat a k předání reklamovaného zboží využít přepravu společnosti PAS, s.r.o., kterou jsou realizovány dodávky zboží. V takovém případě je reklamované zboží vyzvednuto u zákazníka podle přepravních možností přepravy Prodávajícího – lhůta pro vyřízení reklamace pak počíná běžet až od okamžiku, kdy převezme reklamované zboží od řidiče přepravy Prodávajícího pověřený pracovník na provozovně Prodávajícího, který bezprostředně po převzetí vadného zboží vystaví reklamační protokol.

8.4.     Na dodávané zboží je Kupujícímu poskytnuta záruční doba stanovená zákonem. Nestandardní záruční doba musí být vždy uvedena v Katalogu Prodávajícího u konkrétního zboží, na které se nestandardní záruční doba vztahu.

8.5.    Své reklamace uplatňuje kupující e-mailem na adresu: logistika@pas.cz nebo telefonicky (v pracovní době) na číslo 286 006 881.

9.         Rozhodné právo a řešení sporů

9.1.    Právní vztahy mezi účastníky se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

10.         Reference a obchodní sdělení

10.1.  Kupující tímto uděluje Prodávajícímu svolení k uvádění Kupujícího jakožto referenčního zákazníka a ke zveřejnění informací týkajících se vzájemných obchodů ve vhodném rozsahu pro splnění povinností vyplývajících z právních předpisů a pro marketingové účely Prodávajícího, včetně uvádění Kupujícího jako referenčního zákazníka v zadávacích řízeních v režimu zák. č. 134/2016 Sb. O zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Kupující je oprávněn toto svolení kdykoli písemně odvolat.

​10.2. Kupující tímto uděluje souhlas Prodávajícímu s využitím svého elektronického kontaktu za účelem šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky a k zasílání elektronické pošty za účelem šíření obchodního sdělení Prodávajícího. Kupující bude oprávněn vždy v každém jednotlivém případě zaslání obchodního sdělení Prodávajícího takový souhlas odvolat.